trening

Elementi psihodrame

Primena  osnovnih psihodramskih tehnika u radu sa učenicima muzičkih škola

Obuku kreira i izvodi Stručni tim organizacija SUSRET I INSTITUTA ZA PSIHODRAMU

 

Kontekst                                       

Psihodrama je metoda grupne psihoterapije koja se razvija više od sedam decenija. Osnivač psihodrame je bečki psihijatar Jakob Levi Moreno koji je i utemeljitelj grupne psihoterapije i osnivač sociometrijskog pristupa.

Psihodrama je akciona metoda jer se većina njenih tehnika bazira na akciji. U svojoj suštini psihodrama je egzistencijalstička terapija. To je terapija koja posmatra ljudsko biće u celini i gaji veru u njegove zdrave potencijale. Zasniva se na sposobnosti čoveka za igru, na njegovoj spontanosti i kreativnosti kao univerzalnim ljudskim potencijalima. Realizuje se u grupi gde grupa postaje mesto na kome se uspostavljaju kvalitetne interpersonalne relacije. Zato je psihodrama i interpersonalna terapija.

Psihodrama se primenjuje sa različitim dijagnostičkim kategorijama, kao princip lečenja koristi se u tretmanu neurotičnih, psihotičnih i granično organizovanih klijenata. Sa zdravim ljudima psihodrama može da se koristi kao sredstvo koje olakšava razvoj i rast ličnosti i njenih potencijala. Obzirom da se bazira na univerzalnim svojstvima čoveka, psihodrama ne postavlja preterano ograničavajuće uslove za uključivanje klijenata u terapijski proces. Tako se ona može primeniti u radu sa velikim delom populacije, pored navedenih dijagnostičkih grupa, može se uspešno primeniti i u tretmanu osoba sa invaliditetom, lica sa posledicama traumatskih iskustava (seksualno i fizički zlostavljanima, žrtvama  rata itd.), lica sa bolestima zavisnosti, dece na ranim uzrastima ili tretmanu starih. Ova prilagodljivost psihodramskog pristupa je prednost u odnosu na psihoterapijske pravce koji predpostavljaju veći broj ograničavajućih kriterijuma da bi se klijent mogao podvrgnuti tretmanu i na taj način isključuju ogroman broj onih kojima je pomoć potrebna.

Obzirom da se bazira na akciji i da uljučuje verbalni i neverbalni nivo funkcionisanja psihodrama predstavlja moćno terapijsko sredstvo.  Medjutim, psihodrama ne nudi samo mogućnost da saznamo i istražimo ono što nas je omelo u razvoju a što se krije u našoj prošlosti i iskustvima. Ona nam omogućava da otkrijemo svoje prisutne sposobnosti koje ne koristimo. Isto tako, daje nam mogućnost da isprobavamo ili vežbamo, da se pripremamo za budućnost.

Psihodrama širi repertoar čovekovih životnih uloga, i na taj način omogućava mu da se realizuje na različitim životnim poljima. Ona omogućava čoveku bolje razumevanje svojih potreba i ponašanja kao i njihovu korekciju. Zatim, obezbedjuje korigovanje emocionalnog iskustva i razumevanje interpersonalnih relacija, i na osnovu toga uspostavljanje kvalitetnijih medjuljudskih odnosa.

 

Ciljevi projekta

Elementi psihodrame kao deo edukacije stručnih saradnika u  muzičkim školama se može  sprovoditi sa sledećim ciljevima:

 • Pružanje znanja o tehnikama koje se koriste za podršku učenicima u prevazilaženju stresa koji nose situacije javnih nastupa i izvođaštva u celini.
  (koncertna situacija, trema, očekivanja);

 • Ohrabrivanje pomenutih profesionalaca koji rade sa decom u razvijanju sopstvene kreativnosti i spontanosti, i upotrebu tih ličnih dostignuća u  njihovom profesionalnom radu sa decom.

 • Ukupna podrška učenicima u procesu umetničkog obrazovanja i omogućavanje  razvijanja  umetničkih kapaciteta učenika.

 

Ciljna grupa: psiholozi i profesori iz muzičkih i baletskih  škola iz Beograda i Kragujevca (škole „Kosta Manojlović“ – Zemun, „Miloje Milojević“ – Kragujevac, „Lujo Davičo“, Beograd)

Edukacija je sprovedena za grupu od 12 učesnika.

 

Plan rada

Petak 11.05.2007.

Prva radionica (18:00 – 20:30)

 • Uvod u teorijske osnove psihodrame (PD)

 • Muzičko/baletsko obrazovanje  i psiho-socijalni razvoj dece

 • Uvod u PD tehnike

Subota 12.05.2007.

Druga radionica (10:00 – 12:30)

 • Psihodramske tehnike sa fokusom na izvođaštvo i primena  u radu sa učenicima

PAUZA 60 min

Treća radionica (13:30 – 16:00)

 • Primena psihodramskih tehnika u savladavanju treme od javnog nastupa kod učenika

(16:00-16:30)

 • Zatvaranje i evaluacija

 

Trening tim:

Trening su vodili edukatori i terapeuti „Instituta za psihodramu“, a koji su istovremeno osnivači i saradnici organizacije SUSRET – specijalizovane za rad sa mladima i decom, kao i stručnjacima koji rade sa  njima.

Organizaciju treninga izvodi SUSRET, Beograd.