Više o Susretu

 

O organizaciji

Projekti psihosocijalne podrške za decu i mlade
Obuke za stručnjake iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i stručnjake iz pomažućih profesija
Psihoterapija
Treninzi u oblastima upravljanja ljudskim resursima u poslovnim sistemima
 

Saradnja


Kontakt

 


 

O ORGANIZACIJI

Udruženje gradjana Susret je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 1999. godine koje:

  • Kreira i realizuje projekte psiho-socijalne podrške za ugrožene grupe građana a posebno decu i mlade

  • Realizuje obuke za stručnjake iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i stručnjake iz pomažućih profesija
    (nastavnike, učitelje, vaspitače, psihologe, pedagoge, defektologe i psihoterapeute)

  • Realizuje individualnu i grupnu psihoterapiju i savetovanje

  • Izvodi treninge u oblastima upravljanja ljudskim resursima u poslovnim sistemima

 

 

Projekti psihosocijalne podrške za decu i mlade

Timovi naše organizacije su od osnivanja bili autori i nosioci projekata psiho – socijalne podrške namenjene ugroženim grupama, a posebno deci i mladima. Udruženje građana Susret je organizacija koja se sistematski bavi decom i mladima a naročito vulnerabilnim grupama dece i mladih koji se nalaze u situaciji rizika po normalan psiho-socijalni razvoj kao što su: deca i mladi lišeni roditeljskog staranja, izbegla i raseljena deca i mladi, deca i mladi žrtve nasilja u porodici.

Udruženje gradjana Susret je član mreže European Play Association (e.p.a.) koja okuplja organizacije iz 17 zemalja, a čiji je cilj promocija IGRE kao metode rada sa ugroženom decom i kao sredstvo konstruktivne komunikacije izmedju različitih grupa, nacija i pojedinaca (moto e.p.a. «Building Bridges Playfully»). Takodje Susret je i član mreže Reformski obrazovni krugovi - mreže lokalnih organizacija čiji je cilj promocijia modernog obrazovanja i očuvanje i dalji razvoj postignuća u oblasti Reforme obrazovanja u Srbiji.

Sve aktivnosti koje Susret izvodi su interaktivne i u potpunosti prilagođene potrebama i karakteristikama ciljne grupe, odnosno učesnika Susretovih programa. Najčešća forma rada su radionice, koje pored uobičajenih elemenata, imaju naglašenu psihoterapijsku komponentu. Radionice se organizuju u malim i srednjim grupama (8 -10 ili 15 -20 učesnika). Svi članovi grupe su ravnopravni i aktivno učestvuju u akciji, uključujući i voditelje grupe. Grupni rad zahteva atmosferu poverenja, otvorenosti i međusobnog poštovanja, što se postiže upoznavanjem sličnosti i različitosti između članova grupe. Kroz grupno iskustvo brže učimo o sebi i svojim odnosima sa drugima, usavršavamo socijalne veštine kao što su saradnja i konstruktivna komunikacija.Grupu najčešće vode dva voditelja.U okviru programa namenjenih vulnerabilnim grupama dece i mladih psihoterapijski pristup omogućava rad na prevazilaženju traumatskih iskustava. Pored toga, jedan od glavnih ciljeva ovog rada je jačanje i razvijanje kapaciteta i unutrašnjih snaga dece i mladih, odnosno njihove rezilijentnosti. Susret teži da decu i mlade - žrtve nepovoljnih životnih okolnosti (izbegla, raseljena deca i mladi kao i deca i mladi bez roditeljskog staranja i deca žrtve nasilja u porodici) osnaži i podrži u dostizanju ispunjenog i bogatog življenja.

Psihoterapijske tehnike koje Susret koristi u svom radu sa decom i mladima su psihodrama, grupna analiza i porodična sistemska terapija.

Susret takođe deluje na društvenu zajednicu u pogledu potrebe da se ona aktivnije uključi u razrešavanje teškoća sa kojima se ove grupe dece i mladih sreću. Susret veliki značaj daje aktivnostima na afirmaciji vulnerabilnih grupa dece i mladih sa ciljem njihove istinske socijalne integracije.

Generalno uzevši, programi Susreta imaju za cilj i promociju vrednosti civilnog društva.

 

Obuke za stručnjake iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i stručnjake iz pomažućih profesija

Susret je razvio i izvodi obuke namenjene profesionalcima koji rade sa decom i mladima koje imaju za cilj unapređjenje  veština i povećanje znanja zaposlenih u obrazovanju i socijalnoj zaštiti u pogledu razvojnih potreba dece, metoda interaktivnog učenja, grupnog rada i konstruktivne komunikacije. Takođe, Susret organizuje specijalizovana predavanja i obuke za stručnjake iz pomažućih profesija (psihoterapeti, socijalni radnici, defektolozi, psiholozi) sa težištem na upotrebi psihoterapijskih metoda u radu sa posebno vulnerabilnim ili traumatizovanim kategorijama korisnika.

Treninzi namenjeni profesionalcima koji rade sa decom i mladima (nastavnici, psiholozi, pedagozi) organizuju se u školama i predškolskim ustanovama u ciklusima. Grupe broje između 15 i 20 učesnika a vode ih trenerski par. Treninzi se sastoje iz predavanja i prezentacija, diskusija i  individualnih i grupnih vežbi. Sve teme pokrivene su radnim materijalima i edukativnim materijalima (priručnicima) za svakog učesnika. Treninzi se evaluiraju od strane učesnika a efekti se prate od strane trenera kroz duži vremenski period. U cilju povećanja efikasnosti treninga Susret nudi učesnicima treninga kontinuiranu superviziju i ciljane konultacije po potrebi.

Susret organizuje i periodične obuke/radionice i predavanja za profesionalce iz pomažućih profesija koji rade sa posebno vulnerabilnim i traumatizovanim osobama. Na primer, radionice i predavanja nude znanja i veštine u oblasti pružanja psihosocijalne podrške i primene elemenata psihoterapije u radu sa decom i mladima koji ispoljavanju psihosocijalne smetnje, osobama traumatizovanim ratom i izbeglištvom, decom bez roditeljskog staranja, žrtvama nasilja u porodici, osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Ove radionice i predavanja mogu se organizovati kada postoji dovoljan broj zainteresovanih za određenu temu a u dogovoru sa predavačima Susreta. Radionice se odvijaju u grupama od 8-15 učesnika. U cilju povećanja stečenih znanja i veština Susret nudi učesnicima radionica i predavanja kontinuiranu superviziju i ciljane konultacije po potrebi.

 

Psihoterapija

Važna profesionalna delatnost članova Susreta je i psihoterapija. Psihoterapija je naučna disciplina koja omogućava prevazilaženje psiholoških teškoća u funkcionisanju pojedinca kao i jačanje i razvoj zdravih kapaciteta ličnosti i unutrašnjih snaga.

U okviru udruženja možete dobiti podršku kroz sledeće psihoterapijske modalitete:

  • Psihodramska terapija (grupna)
  • Grupna analiza
  • Porodično savetovanje
  • Individualno savetovanje

Psihoterapeuti Susreta su edukovani kroz evropski prepoznate trening škole u Srbiji i Crnoj Gori i nosioci su Jugoslovenskog sertifikata za psihoterapiju. Istovremeno su i nosioci Evropskog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Evropska asocijcija za psihoterapiju čime su stekli evropske licence za obavljanje psihoterapije.

 

Treninzi u oblistima upravljanja ljudskim resursima u poslovnim sistemima

Treninzi za poslovne sisteme imaju za cilj unapređenje funkcionisanja organizacija u pogledu timskog rada, planiranja vremena, self-menadžmenta, komunikacijskih veština zaposlenih i savladavanja stresa i sindroma izgaranja.

Treninzi namenjeni poslovnim sistemima zasnivaju se na ekspertizi Susretovih trenera u oblasti grupnog i timskog rada, komunikacije, ljudskih resursa i organizacijskog funkcionisanja. Ovi treninzi se organizuju u svim organizacijama koje teže da unaprede veštine i znanja svojih zaposlenih i funkcionisanje radnih timova i organizacije u celini.

Treninzi obuhvataju sledeće oblasti: timski rad i izgradnja tima, self-menadžment i planiranje vremena, veštine komunikacije, asertivnost, redukcija stresa i sindroma sagorevanja. Treninzi se sastoje iz predavanja i prezentacija, diskusija i  individualnih i grupnih vežbi. Sve teme pokrivene su radnim materijalima i edukativnim materijalima za svakog učesnika. Treninzi se evaluiraju od strane učesnika a efekti se prate od strane trenera kroz duži vremenski period. U cilju povećanja efikasnosti treninga Susret nudi organizacijama posebne konsultativne usluge.


SARADNJA

Udruženje gradjana Susret je do sada podržano od nekoliko međunarodnih donatora. U svom radu sarađuje sa drugim lokalnim nevladinim organizacijama, državnim institucijama, obrazovnim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite i lokalnom samoupravom.

Susret okuplja pojedince - volontere koji podržavaju aktivnosti organizacije
Susret je član mreža međunarodnih organizacija
Susret ima dobru saradnju sa medijima. 

 

Donatori

Save the Children, UK
IFRC (Me
đunarodna federacija crvenog krsta i polumeseca)
Catholic Relief Services (Katoli
čka služba za pomoć)
Balkan Community Initiative Fund (BCIF)
EAR (Evropska agencija za rekonstrukciju)
Privatni donatori

 

Institucije

Dom za decu lišenu roditeljskog staranja Jovan Jovanović Zmaj
Institut za mentalno zdravlje
Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike
Ministarstvo prosvete i sporta
Dom Omladine
REX, Kulturni centar B92


KONTAKT

Udruženje građana Susret

www.Susret.org
office@Susret.org

Vojvode Milenka 4/17
11000 Beograd, SCG

011 26 25 824
011 26
86 105
063 385 209