Obuke za stručnjake iz obrazovanja i vaspitanja i stručnjake iz pomažućih profesija ...

 

Susret je razvio i izvodi obuke namenjene profesionalcima koji rade sa decom i mladima koje imaju za cilj unapređjenje  veština i povećanje znanja zaposlenih u obrazovanju i socijalnoj zaštiti u pogledu razvojnih potreba dece, metoda interaktivnog učenja, grupnog rada i konstruktivne komunikacije. Dete i nastavnik u novoj školi je projekat Susreta za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju akreditovan od Ministarstva prosvete i sporta, katalog za 2003./04.godinu, strana 159

Takođe, Susret organizuje specijalizovana predavanja i obuke za stručnjake iz pomažućih profesija (psihoterapeti, socijalni radnici, defektolozi, psiholozi) sa težištem na upotrebi psihoterapijskih metoda u radu sa posebno vulnerabilnim ili traumatizovanim kategorijama korisnika.

Treninzi namenjeni profesionalcima koji rade sa decom i mladima (nastavnici, psiholozi, pedagozi) organizuju se u školama i predškolskim ustanovama u ciklusima i akreditovani su od strane Ministarstva prosvete i sporta. Grupe broje između 15 i 20 učesnika a vode ih trenerski par. Treninzi se sastoje iz predavanja i prezentacija, diskusija i  individualnih i grupnih vežbi. Sve teme pokrivene su radnim materijalima i edukativnim materijalima (priručnicima) za svakog učesnika. Treninzi se evaluiraju od strane učesnika a efekti se prate od strane trenera kroz duži vremenski period. U cilju povećanja efikasnosti treninga Susret nudi učesnicima treninga kontinuiranu superviziju i ciljane konsultacije po potrebi.

Susret organizuje i periodične obuke/radionice i predavanja za profesionalce iz pomažućih profesija koji rade sa posebno vulnerabilnim i traumatizovanim osobama. Na primer, radionice i predavanja nude znanja i veštine u oblasti pružanja psihosocijalne podrške i primene elemenata psihoterapije u radu sa decom i mladima koji ispoljavanju psihosocijalne smetnje, osobama traumatizovanim ratom i izbeglištvom, decom bez roditeljskog staranja, žrtvama nasilja u porodici, osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Ove radionice i predavanja mogu se organizovati kada postoji dovoljan broj zainteresovanih za određenu temu a u dogovoru sa predavačima Susreta. Radionice se odvijaju u grupama od 8-15 učesnika. U cilju povećanja stečenih znanja i veština Susret nudi učesnicima radionica i predavanja kontinuiranu superviziju i ciljane konultacije po potrebi.

 

NEKI OD REALIZOVANIH PROJEKATA

Dete i nastavnik u novoj školi

Akreditovan od strane Ministarstva prosvete i sporta
Katalog akreditovanih programa Ministarstva prosvete za 2003./04.godinu, strana 159

Do sada održani treninzi Dete i nastavnik u novoj školi  povećali su znanja učesnika - nastavnika, pedagoga i psihologa - o razvojnim potrebama dece i razvili veštine za njihovo zadovoljavanje u okviru obrazovnog procesa. Nastavnici su senzibilisani za prepoznavanje dece u riziku i prevenciju psihosocijalnih smetnji. Treninzi su razvili veštine za vođeje interaktivne nastave prilagođene individualnim potrebama i sposobnostima učenika.

 

Trening profesionalaca u oblasti Dance terapije

Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa Dance terapeutkinjom iz Velike Britanije Allison Singer, uz podršku IAN Beograd.
Cilj: upoznavanje sa novim metodama rada sa decom i odraslima koji pripadaju vulnerabilnim grupama, pogotovo sa traumom izbeglištva. Metoda uključuje integraciju grupnog rada, Dance Therapy tehnike
...

 

Trening za psihologe i profesore:

Elementi psihodrame - Primena  osnovnih psihodramskih tehnika u radu sa učenicima muzičkih  i baletskih škola škola ...

Obuku kreira i izvodi Stručni tim organizacija SUSRET i Instituta za psihodramu.

 

Trening za stručne saradnice  u Savetovalištu  za žrtve nasilja u porodici (Sigurna kuća)
(Donator IWC)

Trening je organizovan za stručne saradnice angažovane  u programu psihosocijalne podrške deci I mladima – žrtvama nasilja u porodici, u toku njihovog biravka u Sigurnoj kući. Sprovedenmo je osam tročasovnih radionica u toku aprila i maja 2007.godine. ...

Planiran je nastavak saradnje i kontinuirana supervizije rada stručnih saradnica i u 2007/2008. godini.